Prijava nepravilnosti oziroma protipravnega ravnanja

Naša družba si prizadeva za učinkovito, pošteno in na konkurenčnosti zasnovano poslovanje, ki zagotavlja naš dolgoročen razvoj. Nepravilnosti in protipravna dejanja zmanjšujejo motivacijo in moralo zaposlenih, slabšajo poslovno učinkovitost, uspešnost in konkurenčnost družbe, znižujejo zaupanje vseh deležnikov in povzročajo negativne posledice.

Za uveljavljanje urejenega in poštenega upravljanja ter uspešnosti nadzora v naši družbi imamo zaposleni in zunanji deležniki možnost podati prijavo nepravilnosti oz. protipravnega ravnanja (potencialne kršitve Etičnega kodeksa STS, drugih internih aktov oz. druga nezakonita, neetična ali kakorkoli drugače sporna ravnanja), ki smo ju zaznali.

Vse prijave prejme Zaupnik za upravljanje s prijavami (v nadaljevanju: Zaupnik) v GVO, ki je pristojen, da prijave obravnava, skrbno prouči in ustrezno ukrepa. Zaupnik bo  prijavo oz. podatke varoval zaupno, strokovno in s poklicno skrbnostjo. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.

V prijavi naj se navede čim več dejstev oz. okoliščin posameznega nepravilnega ravnanja in priloži dokumentacijo, ki bo pomagala pri dobrem razumevanju nepravilnosti.

Prijavo lahko podamo prek:

 • e-naslova: prijave@gvo.si ali
 • po navadni pošti na naslov: GVO, d.o.o., Zaupnik za upravljanje s prijavami, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana s pripisom “Ne odpiraj”.

Vse prijete prijave, ne glede na način ali obliko, prejme oziroma preizkusi Zaupnik. Po ugotovitvi formalne ustreznosti prijave, Zaupnik začne s postopkom obravnave oz. preiskave, ki se jo izvede skladno s Pravilnikom o načinu upravljanja prijav in zaščiti prijaviteljev (žvižgači), ki ureja način upravljanja prijav in zaščito prijaviteljev.

Kakršnikoli povračilni ukrepi zoper upravičenega prijavitelja so prepovedani in se smatrajo kot dejanja, ki pomembno škodujejo ugledu družbe.

Pogoji za uveljavljanje pravice do zaščite

Prijavitelj je upravičen do zaščitnih in podpornih ukrepov po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), če prijava izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da jo je podala fizična oseba;
 • da se nanaša na informacije o kršitvi predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, da je prijavitelj informacije pridobil v svojem delovnem okolju, domnevna kršitev pa se je zgodila v GVO ali v povezavi z delovanjem GVO;
 • da informacije o kršitvah niso očitno neresnične;
 • da je prijavitelj prijavo podal pred potekom dveh let po prenehanju kršitve in
 • da je prijavitelj deležen povračilnih ukrepov s strani GVO.

Zaščitni in podporni ukrepi, do katerih je upravičen prijavitelj, če je deležen povračilnih ukrepov s strani GVO  

Zaščitni in podporni ukrepi za prijavitelja skladno z ZZPri so:

 • sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov (22. člen ZZPri);
 • brezplačna pravna pomoč (23. člen ZZPri);
 • nadomestilo za primer brezposelnosti (24. člen ZZPri);
 • psihološka podpora (25. člen ZZPri).


Organi za zunanjo prijavo

Prijavitelj lahko poda zunanjo prijavo pristojnemu organu za zunanjo prijavo iz 14. člena ZZPri, če meni, da notranje prijave v GVO ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov. Vse informacije v zvezi z zunanjo prijavo lahko najdete na KPK – informacije o zunanji prijavi.

Informacije o nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju zaščite prijaviteljev

 • Transparency International Slovenija (https://www.transparency.si/)
 • Center za zaščito žvižgačev (https://center-zvizgaci.si/)
x

Vprašajte nas

  − 1 = 3